Tủ mát trưng bày 3 cánh kính

Mã sản phẩm: 3D/DC – G/S

Nhiệt độ: +2oC~ +8oC

Kích thước: 1880 x (710+50) x 2060 mm